با سلام و احترام پرسشنامه حاضر جهت دریافت نظرات ارزشمند شما در راستای بهبود خدمات مرکز بوده و ارائه پاسخ های دقیق و صادقانه موجب برنامه ریزی و ارتقاء مستمر کیفیت خدمات خواهد شد . اطلاعات شما محرمانه خواهد ماند . «پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم»
انتظامات و اطلاعات
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب