همکاران گرامی : هدف از گزارش خطاهای پزشکی مچ گیری یا سرزنش و تنبیه افراد نیست بلکه شناسایی نقاط قابل بهبود و نقایص موجود در سیستم می باشد . گزارش های دریافتی محرمانه بوده که علاوه بر ارائه راهکارهای اصلاحی ، به منظور پیشگیری از تکرار خطا در قالب درس های آموخته در اختیار سایر همکاران قرار خواهد گرفت . * خطای پزشکی : هرنوع خطایی که در فرآیند مراقبت سلامت رخ دهد چه باعث آسیب و صدمه به بیمار گردد و چه آسیبی در پی نداشته باشد .
قسمت اول: تکمیل شرح خطا / حادثه (این قسمت توسط فرد گزارش دهنده خطا تکمیل شود.)
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب